Statistics

Total Visits

Views
Электронная библиотека КГМУ: опыт создания 256
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН АСПЕКТІЛЕРІ - СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ - MODERN ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 214
Эпидемиологические особенности вспышки кори на территории Республики Казахстан 186
Интермедиаты пуринового обмена при рестенозе коронарных артерий 179
Globalization and Youth Culture in Kazakhstan 169
Нарушение роста и незрелость плаценты как независимые факторы риска перинатальных осложнений 159
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ: ДАМУ, ИННОВАЦИЯ ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАР Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары =СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Материалы международной научно-практической конференции=SOCIAL WORK AND PSYCHOLOGY IN HEALTHCARE: DEVELOPMENT, INNOVATION AND PROSPECTS Materials of International Scientific & Practical Conference 4-5 қазан Карағанды 2019 153
Жедел ішек инфекциясымен ерте жастағы балаларда бүйрек зақымдалуын бағалау 132
Ювенильді жатырдан қан кету емінің тиімділіг 126
Internationalization of Higher Education in Kazakhstan: The Case of the Medical University 124