DSpace Repository

Ақпаратық-коммуникациялық технологиялар пәнін оқытуда студенке орталықтандырылған оқыту жҥйесін қолдану ерекшеліктері

Show simple item record

dc.contributor.author Тажина, А.М.
dc.contributor.author Бадекова, К.Ж.
dc.contributor.author Культенова, М.Т.
dc.date.accessioned 2021-06-30T06:19:47Z
dc.date.available 2021-06-30T06:19:47Z
dc.date.issued 2020-01
dc.identifier.uri http://repoz.kgmu.kz/handle/123456789/483
dc.description.abstract Cтудентке орталықтандырылған оқытуды қолданудың ерекшеліктері және оны қолданған кездегі студенттерден алынған нәтижелерді, сонымен қатар осы әдісті қолдану барысында кемшіліктер мен артықшылықтарын талдау. Студенттің оқу жҥктемесін оның жеке қабілеті мен мҥмкіндіктерін есепке ала отырып қҧрастыру. Студенттің жеке оқу жоспарында білім беру бағдарламаларының деңгейлері бойынша барлық қҧрамдастары мен элементтерінің толық бейнеленуі кӛрсетілген. Осылайша, ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінде студентердің белгілі бір шарт қойылу арқылы, керекті білімді ӛз бетімен шығармашылық жҧмыстар жасау арқылы, ӛз бетімен оқулыққа керек ақпараттарды тауып, оны шығармашылық тҥрде ӛндіру арқылы керекті ой тҧжырымдамасын жасап және қорытынды алу мақсатында студент оқу процесінен, ӛз бетімен білім алуға қабілетті болуға дайындайды. Студентке орталықтандырылған оқытудың тиімділігі сипатталады. en_US
dc.subject студенке орталықтандырылған оқыту en_US
dc.subject білім беру технологиялары en_US
dc.subject модульдік оқыту технологиясы en_US
dc.subject жобалық технологиялар en_US
dc.subject проблемалық бағдарда оқыту en_US
dc.title Ақпаратық-коммуникациялық технологиялар пәнін оқытуда студенке орталықтандырылған оқыту жҥйесін қолдану ерекшеліктері en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics